Kế hoạch chỉ đạo công tác NCKH và tổ chức hội thi KHKT cấp trường năm học 2019-2020

10/7/2019 9:53:08 AM

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG THCS MAI HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:    /KH-THCS                            Mai Hóa, ngày      tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

 TRIỂN KHAI CUỘC THI KHKT NĂM HỌC 2019-2020

 

           Căn cứ  Thông tư số  38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 09/12/2017 của Bộ GĐ&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;  Công văn số 4228/BGDĐT-GDTrH ngày 18/9/2019 của Bộ GD&ĐT; Công văn số: 2488/SGDĐT-GDTrH ngày 27/9/2019 của Sở GD&ĐT; Công văn số 472/PGD&ĐT ngày 01/10/2019 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa về việc hướng dẫn NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT học sinh Trung học năm học 2019-2020;

            Trường THCS Mai Hóa xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi sáng tạo KHKT học sinh Trung học năm học 2019-2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

2. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học.

3. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động NCKH-KT của học sinh.

4. Tạo cơ hội để học sinh  giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu học hỏi giữa học sinh với nhau.

II. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của cuộc thi NCKH trong HS, các quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT về cuộc thi KHKT, quyền lợi của HS và người hướng dẫn khi tham gia cuộc thi đến cán bộ quản lý, GV, HS, PHHS và cộng đồng xã hội.

2. Trên cơ sở quy chế và các quy định hướng dẫn về cuộc thi KHKT các cấp năm học 2019-2020, nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác NCKH cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm của nhà trường và địa phương, đối tượng HS, chương trình, nội dung dạy học.

3. Phát động phong trào NCKH và tham gia Cuộc thi các cấp năm học 2019-2020. Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu ý tưởng” để chọn ra những ý tưởng hay, độc đáo, có ý nghĩa và giá trị khoa học cao, phù hợp với khả năng và kiến thức của HS để nâng cao tính khả thi của dự án.

4. Tổ chức hội thảo, tập huấn bồi dưỡng cho CBQL, GV và HS về các quy định, hướng dẫn của Cuộc thi KHKT các cấp, công tác tổ chức triển khai hoạt động, phương pháp NCKH; tạo điều kiện để HS, GV tham gia NCKH và triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

5. Khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ GV hiện có, đặc biệt là giáo viên có năng lực và kinh nghiêm NCKH, GV đã hướng dẫn HS NCKH, GV đã thực hiện đề tài NCKH sư phạm ứng dụng, đưa nội dung hướng đẫn HS NCKH vào sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, giao nhiệm vụ cho GV trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa để định hướng, hình thành ý tưởng về đề án nghiên cứu của HS.

6. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trung tâm khoa học công nghệ, các nhà khoa học, cha mẹ học sinh… trong việc hướng dẫn và đánh giá các đề tài khoa học của HS, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho HS NCKH và tham gia cuộc thi các cấp.

7. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, nhà trường tổ chức tốt cuộc thi KHKT cấp trường cho HS trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế; chọn cử và tích cực chuẩn bị các dự án tham gia cuộc thi cấp huyện. Trong quá trình tổ chức cuộc thi KHKT cần gắn kết với cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn…

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN

           1. Hội thi được tổ chức cho đối tượng là học sinh lớp 8, 9 đang học tập trong trường THCS Mai Hóa.

          2. Lĩnh vực dự thi: Các dự án dự thi ở 22 lĩnh vực trong bảng dưới đây:

 

 

TT

Lĩnh vực

Lĩnh vực chuyên sâu

1

Khoa học động vật

Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa;…

2

Khoa học xã hội và hành vi

Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học;…

3

Hóa Sinh

Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;…

4

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học;…

5

Kỹ thuật  Y sinh

Vật liệu Y sinh; Cơ chế sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;...

6

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;…

7

Hóa học

Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;…

8

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Kĩ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;…

9

Khoa học Trái đất và Môi trường

Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;…

10

Hệ thống nhúng

Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;…

11

Năng lượng: Hóa học

Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển tế bào nhiên liệu và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;…

12

Năng lượng: Vật lí

Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;…

13

Kĩ thuật cơ khí

Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;…

14

Kĩ thuật môi trường

Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước;…

15

Khoa học vật liệu

Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Pô-li-me;…

16

Toán học

Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;…

17

Vi Sinh

Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;…

18

Vật lí và Thiên văn

Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Lý - Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết;…

19

Khoa học Thực vật

Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;…


20

Rô bốt và máy thông minh

Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;…

21

Phần mềm hệ thống

Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;…

22

Y học chuyển dịch

Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; nghiên cứu tiền lâm sàng;...

 

3. Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực quy định trong quy chế Cuộc thi (Thông tư số  38/2012/TT-BGDĐT).

 Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ đóng góp khác nhau vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai.

          4. Người hướng dẫn: Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên bảo trợ, có thể đồng thời là người hướng dẫn, do tổ trưởng chuyên môn cử. Một giáo viên được bảo trợ tối đa 02 dự án KHKT của học sinh trong cùng thời gian. Người bảo trợ phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của dự án dự thi và phải kí phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu (Phiếu phê duyệt dự án 1B).

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HỒ SƠ DỰ THI

1. Thời gian:

  - Từ ngày 04/10 – 10/10 các tổ chuyên môn triển khai kế hoạch, phân công giáo viên hướng dẫn, đăng kí dự án dự thi.

 - Từ ngày 18/10-22/10 trường tổ chức thi (sẽ có thông báo cụ thể sau).

 -  Từ ngày 24-25/10 trường tổng hợp kết quả và đăng kí dự án dự thi cấp huyện về Phòng GD&ĐT.

          2. Địa điểm:

          - Phòng họp hội đồng trường THCS Mai Hóa.

3. Hồ sơ dự thi gồm:

          - Hồ sơ dự án đăng ký dự thi: Danh sách học sinh, tên dự án dự thi (Theo mẫu của trường).

          - Bản tóm tắt dự án. ( Học sinh trình bày theo bản tóm tắt)           

          4. Cơ cấu giải thưởng:

           - Số lượng giải: Một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và các giải khuyến khích ( Tùy vào số lượng dự án dự thi).

            - Giải nhất từ 90 điểm đến 100 điểm; giải nhì từ 80 điểm đến dưới 90 điểm; giải ba từ 70 điểm đến dưới 80 điểm; giải khuyến khích từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

            - Mức thưởng cho các giải: Giải nhất: 150.000đ; giải nhì 100.000đ; giải ba: 70.000đ và giải khuyến khích 50.000đ.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN     

Để tổ chức hoạt động NCKH của HS và chuẩn bị tham gia cấphuyện, tỉnh đạt hiệu quả. Ban chỉ đạo yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên được lựa chọn phân công hướng dẫn và bộ phận liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

          1. Ban chỉ đạo hôi thi: Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức hoạt động NCKH và triển cuộc thi các cấp, tổ chức lựa chọn sản phẩm tham gia thi các cấp theo đúng hướng dẫn và các quy định hiện hành.

2. Tổ chuyên môn: Triển khai kế hoạch tới 100% các đồng chí GV để thấy được tầm quan trọng của cuộc thi KHKT đối với HS, quyền lợi của HS và người hướng dẫn khi tham gia cuộc thi. Đưa nội dung hướng dẫn HS NCKH vào sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, giao nhiệm vụ cho GV trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn.

 Lựa chọn học sinh dự thi và phân công giáo viên hướng dẫn, có ít nhất 01 dự án dự thi/tổ CM.

2. GVCN: Trong các buổi sinh hoạt lớp, ngoại khóa để định hướng, hình thành ý tưởng về đề án nghiên cứu của HS.

3. GVBM:  Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm khi được phân công giúp đỡ HS nghiên cứu.  Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường, giáo viên bộ môn trong đơn vị, cha mẹ học sinh…trong việc hướng dẫn và đánh giá các đề tài khoa học của HS.

          4. Tài chính:  Chuẩn bị nguồn kinh phí để trang bị cơ sở vật chất, thiết bị và khen thưởng xứng đáng đối với  HS NCKH và giáo viên hướng dẫn đạt thành tích cao trong cuộc thi các cấp.

 

Nơi nhận:   

- Phòng GD&ĐT (Để báo cáo);

- Tổ chuyên môn;

- GVCN lớp;

- Lưu: VT.   

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


 Lê Minh Châu

                                                                                                      

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 2793

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 10/1/2018 9:45:28 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 6 9/22/2018 10:55:41 AM
  Kế hoạch tuần 5 9/14/2018 3:24:52 PM

Lượt truy cập: 459678 lần

Đang online: 4 người