Kế hoạch hoạch bồi dưỡng học si nh giỏi năm học 2019-2020

10/7/2019 9:48:22 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG THCS MAI HÓA

 

Số:      /KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Mai Hóa, ngày    tháng 9 năm 2019

 

KÕ ho¹ch båi d­ìng häc sinh giái

N¨m häc: 2019 2020

 

Căn cứ  công văn số 3892/BGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 - 2020; Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020; Công văn số 2191/SGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020; Hướng dẫn số 458 /PGD&ĐT ngày 24/9/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2019-2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và tham gia các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh năm học 2019-2020;

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2019- 2020 của trường THCS Mai Hóa và đề nghị của các tổ trưởng chuyên môn. Ban giám hiệu nhà trường thống nhất xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG học 2019- 2020 như sau:

 

I. Đánh giá tình hình bồi dưỡng HSG năm học 2018- 2019:

 

1. Ưu điểm:

Trong năm học 2018 -2019 nhờ sự chỉ đạo sâu sát của BGH nhà trường, các tổ chuyên môn và sự nhiệt tình của đội ngủ GV bồi dưỡng HSG nên kết quả bồi dưỡng HSG đạt được thành tích khá cao.

* Hội thi học sinh giỏi các môn văn hóa:  

          + Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện có 7 em tham gia và đạt 5 giải ( 01 gải nhì, 01 giải ba, 03 giải KK)

          + Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh có 5 em tham gia và đạt 02 giải (trong đó có: 01 giải ba, 01 giải KK).

          + Thi học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện có 18 em tham gia và đạt 13 giải ( 02 giải nhất, 02 giải ba, 09 giải KK)

* Hội thi sáng tạo KHKT:  

            + Câp huyện có 02 dự án dự thi và đạt 02 giải KK.

 *Hội thi tài năng tiếng Anh:  

             + Cấp huyện có 02 em tham gia và đạt 02 giải ba.

Tổng số các giải HSG của trường năm học 2018- 2019: 20 giải (18 gải cấp huyện, 2 giải cấp tỉnh)

       2. Hạn chế:

        - Một số môn kết quả còn thấp, chưa đạt được chỉ tiêu phấn đấu của trường đề ra.

- Thành tích của HS ở một số đội tuyển (theo môn) chưa đồng đều, thậm chí còn có sự phân cực nên đã làm ảnh hưởng đến thành tích đồng đội.

- Số lượng học sinh ở một số môn còn ít ( có môn chỉ có 01 em tham gia)

* Nguyên nhân:

- Về phía học sinh:

   + Một số học sinh chưa đầu tư thích đáng cho thời gian ôn luyện.

   + Một số ít tuy vẫn tham gia ôn luyện nhưng thực chất vẫn chưa có cảm hứng đối với bộ môn.

- Về phía giáo viên:

  + Một số ít giáo viên chưa nắm chắc khả năng của từng học sinh, chỉ căn cứ vào kết quả bài kiểm tra của học sinh để đánh giá và làm cơ sở cho việc phân loại học sinh thuộc đội tuyển chính thức hoặc dự bị nên kết quả phân loại không chính xác. Bởi vậy số lượng giải còn thấp so với một số trường.

 + Kiến thức ôn luyện bị dàn trải, thời gian ôn tập lại có hạn nên không có điều kiện để đầu tư nhiều vào những kiến thức và kỹ năng trọng tâm.

 

II. Kế hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2019-2020:

Từ tình hình thực tế trên, BGH nhà trường Quyết định triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi trong năm học 2019 - 2020 sớm hơn năm học trước (khoảng từ 16/9/2019 đến tháng 2/2019).

   Riêng các môn Văn và Toán khối 6,7 thời gian kết thúc: Khoảng cuối tháng 4/2019.

- Số môn bồi dưỡng cho từng khối lớp: thực hiện theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT. Cụ thể:

+ Khối 9: Toán, Văn, Địa, Sử, Hóa, Vật lí, Sinh, Tiếng Anh  (8 môn).

+ Khối 8: Toán, Văn, Địa, Sử, Hóa, Vật lí, Sinh, Tiếng Anh  (8 môn).

+ Khối 7: Toán, Văn, Anh ( 3 môn).

+ Khối 6: Văn, Toán, Anh ( 3 môn).

- Quan điểm chỉ đạo: Thực hiện hướng dẫn về công tác bồi dưỡng học sinh gỏi lớp 8,9 từ năm học 2017-2018 của Sở, Phòng GD&ĐT: Mỗi học sinh tham gia bồi dưỡng 01 môn, để các em có điều kiện đầu tư thời gian trong quá trình ôn luyện.

 

1. Khung thời gian thực hiện kế hoạch:

 

1.1. Công tác chuẩn bị: ( từ 25/8/2019 đến 30/8/2019).

- GVBM lập danh sách chọn học sinh vào đội tuyển và nộp cho TTCM.

- Tổ trưởng chuyên môn căn cứ vào danh sách để tập hợp và phân học sinh vào các đội tuyển theo bộ môn, trình Hiệu trưởng kí duyệt.

- Tổ trưởng chuyên môn đề xuất với BGH những giáo viên có đủ năng lực và nhiệt tình để bồi dưỡng. Trên cơ sở đó BGH nghiên cứu và trực tiếp phân công (hoàn thành trước  30/8/2019.

- Các giáo viên được phân công bồi dưỡng chuẩn bị tài liệu và cùng nhóm bộ môn xây dựng kế hoạch chương trình, nội dung chương trình bồi dưỡng (bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng) để tổ trưởng chuyên môn và lãnh đạo kí duyệt trước khi thực hiện (hoàn thành trước ngày 30/8/2019.

- BGH xây dựng kế hoạch bồi dưỡng (hoàn thành ngày 10/9/2019).

 

 

1.2. Thời gian bồi dưỡng:

* Bồi dưỡng mỗi môn 3 tiết/buổi. (Mỗi tuần ít nhất 01 buổi).

- Thực hiện bồi dưỡng: Khoảng 27-28 tuần.(Mỗi môn từ 80- 85 tiết).

- Chương trình bồi dưỡng: Thực hiện theo chương trình của Phòng GD-ĐT, chuẩn kiến thức kĩ năng và nhóm bộ môn biên soạn theo hướng nâng cao vào giai đoạn ôn luyện.

 

2. Phân công giáo viên bồi dưỡng:

a. Các môn văn hoá:

* Khối 6:

- Văn: Hà Thị Hoa.

- Toán: Phan Thị Thu Thủy.

- Anh: Trương Thị Liên.

* Khối 7:

- Văn: Hà Thị Hoa.

- Toán: Nguyễn Văn Sơn.

        - Anh: Cao Thị Liễu.

 

* Khối 8:

- Sử: Nguyễn Thị Thái.

- Địa: Nguyễn Đức Toàn.

- Hóa: Mai Tân Đức.

        - Sinh học: Mai Thị Hương.

        - Vật Lí: Bùi Tiến Lực.

        - Toán: Trần Thị Tâm.

        - Văn: Hoàng Anh Dũng.

        - Tiếng Anh: Trương Thị Mai Liên.

* Khối 9: Thực hiện kế hoạch và phân công của Phòng GD&ĐT.

* Bồi dưỡng tài năng Tiếng Anh: Cao Thị Liễu.

* Bồi dưỡng Thi ST KHKT: Theo sự phân công của tổ chuyên môn.

3. Biên chế số lượng học sinh theo lớp bồi dưỡng: (có danh sách kèm theo).

 

III. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Xếp thứ vị toàn trường (theo tổng sắp): thứ 1-5 toàn huyện.

- Có từ 12- 15 giải cá nhân. (Giải cấp huyện: 12 giải; cấp tỉnh: 01 giải/môn)

 IV. Biện pháp thực hiện kế hoạch:

 

* Đối với BGH: - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, chi tiết và phân phối thời gian bồi dưỡng phù hợp với từng bộ môn học. Đồng thời lựa chọn đội ngũ giáo viên có năng lực nhiệt tình để bồi dưỡng.

- Phối hợp với các tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo các nhóm bộ môn xây dựng chương trình đảm bảo trọng tâm, cụ thể theo từng tiết và từng buổi.

- Đề ra các giải thưởng để động viên giáo viên bồi dưỡng và học sinh.

- Nghiên cứu chế độ bồi dưỡng cho giáo viên.

* Đối với giáo viên bồi dưỡng:

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo và nội dung ở sách giáo khoa kỹ để nâng cao chất lượng bài soạn.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch chương trình, soạn giáo án đầy đủ, chất lượng.

- Luôn chú trọng việc bồi dưỡng kiến thức kỹ năng kết hợp với phát huy tính độc lập tư duy sáng tạo của học sinh.

- Giáo dục cho học sinh tình cảm, hứng thú đối với bộ môn.

- Thực hiện kiểm tra đánh giá nghiêm túc để nắm vững khả năng của từng học sinh, từ đó có sự định hướng cho từng học sinh phát huy khả năng hoặc điều chỉnh sai lệch kịp thời.

* Đối với nhân viên phụ trách thư viện và thiết bị:

- Có nhiệm vụ cung ứng đầy đủ, kịp thời các tài liệu tham khảo, chương trình, thiết bị dạy học theo yêu cầu của giáo viên bồi dưỡng.

* Đối với học sinh:

- Sưu tầm các tài liệu tham khảo cần thiết theo sự hướng dẫn của giáo viên để phục vụ học tập.

- Phải tự tìm ra phương pháp học tập tốt phù hợp với điều kiện của mình.

- Rèn luyện cho mình khả năng tự học, tính sáng tạo và lòng say mê bộ môn.

- Tham gia bồi dưỡng đảm bảo thời gian quy định.

 

V. Công tác chỉ đạo:

 

- BGH phối hợp với các tổ trưởng chuyên môn thường xuyên kiêm tra tình hình bồi dưỡng trên lớp việc thực hiện kế hoạch chương trình và quy chế chuyên môn của giáo viên.

- Giao trách nhiệm cho tổ chuyên môn cùng các nhóm bộ môn có kế hoạch tổ chức dự giờ rút kinh nghiệm để bổ sung điều chỉnh kịp thời những vấn đề cần thiết,.

- Chỉ đạo giáo viên chuyên môn phối hợp chặt chẽ với giáo viên bồi dưỡng và phụ huynh học sinh để quản lý việc học ở lớp và ở nhà của học sinh.

- Chỉ đạo bộ phận tài vụ tham mưu nguồn kinh phí bồi dưỡng và khen thưởng cho giáo viên và học sinh.                           

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa (để báo cáo);

- TTCM (t/h);

- Đăng Website của trường; (t/h);

- Lưu VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Minh Châu

 

Lê Minh Châu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 5366

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 10/1/2018 9:45:28 AM
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 6 9/22/2018 10:55:41 AM
  Kế hoạch tuần 5 9/14/2018 3:24:52 PM

Lượt truy cập: 459726 lần

Đang online: 13 người