Kế hoạch tổ chức thực hiện chuyên đề năm học 2019-2020

10/13/2019 9:16:56 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG THCS MAI HÓA

 

Số:       /KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Mai Hóa, ngày      tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các chuyên đề năm học 2019- 2020

 


Căn cứ Công văn số 1308/SGD-ĐT/GDTrH ngày 9/7/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn tổ chức thao giảng và thực hiện chuyên đề chuyên môn ở tổ (nhóm chuyên môn);

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, các tổ, nhóm chuyên môn, trường THCS Mai Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức các chuyên đề trong năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Giúp cho các thầy cô giáo xác định được mục tiêu, kiến thức và tầm quan trọng của việc tổ chức các chuyên đề.

Có định hướng đúng đắn, xây dựng  kế hoạch, học hỏi kiến thức để nâng cao chất lượng tổ chức chuyên đề từ đó nâng cao chất lượng dạy học.

2. Yêu cầu

Các tổ, nhóm chuyên môn lập kế hoạch cụ thể cho từng chuyên đề.

Tổ chuyên môn phân công giáo viên phụ trách nhóm chuyên môn, giáo viên xây dựng chuyên đề, triển khai chuyên đề, dạy học thực nghiệm chuyên đề.

II. NỘI DUNG

1.     Đối với nhà trường

         Ban giám hiệu lên kế hoạch chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn lập kế hoạch cụ thể xây dựng các chuyên đề và dạy chuyên đề các môn học.

         Phân công cụ thể cho từng tổ, nhóm chuyên môn thực hiện các chuyên đề.

         Ban giám hiệu, tổ trưởng và nhóm trưởng chuyên môn thường xuyên dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy cho giáo viên dạy chuyên đề; thống nhất với giáo viên phương pháp dạy, việc sử dụng đồ dùng dạy học,…

         2. Tổ, nhóm chuyên môn

         Lâp kế hoạch tổ chức các chuyên đề.

         Phân công giáo viên viết chuyên đề, triển khai chuyên đề và dạy thực nghiệm chuyên đề.

Chỉ đạo hiệu quả các chuyên đề chuyên môn. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trong đó tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc của GV trong quá trình giảng dạy; tham gia tích cực vào các hoạt động chuyên môn như Hội thảo, Chuyên đề cấp huyện, cụm trường.

         Cuối học kì I, cuối năm học tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch triển khai các chuyên đề đã thực hiện.

         3. Đối với giáo viên

Nghiên cứu kỹ nội dung kiến thức dạy, xác định được chuẩn kiến thức kỹ năng môn dạy chuyên đề, nắm được phương pháp dạy đặc trưng của phân môn.

Xác định kiến thức trọng tâm cần truyền thụ, các kiến thức cần được củng cố và kiến thức cần mở rộng để giúp học sinh hiểu sâu nội dung bài học.

Tích cực đổi mới phương pháp, sử dụng đồ dùng trực quan sinh động trong dạy học.

Sau mỗi chuyên đề rút kinh nghiệm, thống nhất phương pháp chung.

Về việc sinh hoạt chuyên môn: Thực hiện tốt các giờ chuyên đề cụm, chuyên đề của trường.

        III. THỜI GIAN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

          - Từ ngày 25/8 đến ngày 15/9/2019 các tổ, nhóm chuyên môn tổ chức lựa chọn chuyên đề và hoàn thiện kế hoạch thực hiện chuyên đề.

          - Từ ngày 16/9 đến ngày 30/11/2019 các tổ, nhóm chuyên môn phải hoàn thành chuyên đề 1.

          - Từ ngày15/01 đến ngày 15/03/2020 các tổ, nhóm chuyên môn phải hoàn thành chuyên đề 2. ( Khuyến khích các tổ, nhóm chuyên môn hoàn thiện chuyên đề 2 trong học kì I)

         - Địa điểm: Trường THCS Mai Hóa

        IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        Ban giám hiệu triển khai, hướng dẫn các tổ, nhóm thực hiện các chuyên đề

        Các tổ, nhóm chuyên môn thảo luận lựa chon chuyên đề và xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên viết, triển khai và thể hiện chuyên đề.

        Tổ, nhóm chuyên môn rút kinh nghiệm giờ dạy, thống nhất phương pháp chung cho các môn  ở các khối lớp.

        Việc lưu hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ, đúng theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

        Kế hoạch này được triển khai đến toàn thể CB - GV- NV trong toàn trường. Tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ kế hoạch thực hiện.

       Trong quá trình thực hiện có vướng mắc gì gặp Phó Hiệu trưởng phụ trách chyên môn cùng trao đổi giải quyết./.     

                 

Nơi nhận:

- BGH (chỉ đạo);

- Tổ CM (thực hiện);

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Minh Châu

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

   TRƯỜNG THCS MAI HÓA

 

   PHÂN TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

NĂM HỌC 2019-2020

TT

Nhóm bộ môn

Họ tên giáo viên

Chức danh

Số lượng

Chuyên đề ít nhất

1

Toán

Bùi Tiến Lực

Nhóm trưởng

2

2

Toán

Trần Thị Tâm

 

3

Toán

Ngô Sỹ Cường

 

4

Toán

Phan Thị Thu Thủy

 

5

Toán

Nguyễn Văn Sơn

 

1

Vật lý

Bùi Tiến Lực

Nhóm trưởng

1

2

Vật lý

Trần Thị Tâm

 

3

Vật lý

Nguyễn Văn Sơn

 

1

Ngữ văn

Đinh Thị Minh Chí

Nhóm trưởng

1

2

Ngữ văn

Hoàng Anh Dũng

 

3

Ngữ văn

Hà Thị Như Hoa

 

1

Lịch Sử

Nguyễn Thị Thái

Nhóm Trưởng

1

2

Lịch Sử

Nguyễn Đức Toàn

 

Địa

 

3

GDCD

Nguyễn Thị Bích Lài

 

1

Sinh

Nguyễn Thị Thành

Nhóm trưởng

1

2

Sinh

Mai Thị Hương

 

3

Sinh

Mai Tân Đức

 

4

Hóa

 

1

Tin

Mai Đức Thế

Nhóm trưởng

1

2

Tin

Ngô Sỹ Cường

 

3

C. Nghệ

 

 

1

Tiếng Anh

Cao Thị Liễu

Nhóm trưởng

2

2

Tiếng Anh

Trương Thị Mai Liên

 

3

Thể dục

Lê Xuân Hoàng

 

4

Thể dục

Trần Anh Hải

 

5

Mỹ Thuật

Trần Thị Ngọc Tú

 

6

Âm nhạc

Thái Văn Hiển

 

 

 

                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                            Lê Minh Châu

 

 


DANH SÁCH  ĐĂNG KÍ  CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2019-2020

Nhóm chuyên môn

Tên chuyên đề

Thời gian

Người viết

Người thực nghiệm

Toán

Chuyên đề 1: Phương pháp tìm đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau trong chương trình Toán 9.

 

Tháng 10/2019

 

Ngô Sỹ Cương

 

Ngô Sỹ Cương (T1)

Trần Thị Tâm(T2)

Chuyên đề 2: Phương pháp chứng minh hai tam giác đồng dạng và ứng dụng.

 

Tháng 2/2020

 

Trần Thị Tâm

 

Trần Thị Tâm(T1)

Ngô Sỹ Cương (T2)

Vật Lý

Chuyên đề 1: Sử dụng thí nghiệm ảo giúp học sinh nhận biết trực quan về từ trường, chiều đường sức từ trong chương Điện từ học vật lý 9.

 

Tháng 12/2019

 

Bùi Tiến Lực

Bùi Tiến Lực (T1)

Nguyễn Văn Sơn (T2)

Ngữ văn

Chuyên đề 1: Hướng dẫn học sinh cách xây dựng đoạn văn trong văn bản.

Tháng 10/2019

Hoàng Anh Dũng

Đinh Thị Minh Chí(T1)

Hà Thị Như Hoa(T2)

Tin+C.Nghệ

Chuyên đề 1: Phương pháp học tốt lập trình Tin học lớp 8

 

Tháng 11/2019

 

Mai Đức Thế

 

Mai Đức Thế(T1)

Ngô Sỹ Cương (T2)

Sinh+ Hóa

Chuyên đề 1: Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Môn sinh học và Hóa học ở trường THCS

 

Tháng 10/2019

 

Nguyễn Thị Thành

 

Mai Thị Hương (T1)

Mai Tân Đức(T2)

T.Anh; TD; M.T; Âm nhạc

Chuyên đề 1: Phương pháp sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học hiệu quả ở trường THCS

 

Tháng 10/2019

Trần Thị Ngọc Tú

Trần Thị Tú (T1),

Trương Thị Mai Liên(T2)

Chuyên đề 2: Một số bài tập, trò chơi nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh khối 6

Tháng 11/2019

Lê Xuân Hoàng

Thái Văn Hiển

Trần Anh Hải

Lịch sử, Địa lí, GDCD

Chuyên đề 1: Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS

Tháng 12/2019

Nguyễn Thị Thái

Nguyễn Đức Toàn

Nguyễn Thị Bích Lài

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4088

Lượt truy cập: 459728 lần

Đang online: 15 người